Bezpieczeństwo w GMINIE BRZEŹNICA
Karta ratownicza


Dokumenty walne zebranie


Ostrzeżenia IMGW

Urząd Gminy
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Zarządzanie kryzysowe
Sytuacja kryzysowa
Zadania Wójta
Gminny Zespół ZK

ZARZĄDZENIA

Inne lądowiska LPR

ĆWICZENIA

Na obiekcie 2007
Na obiekcie 2008
Na obiekcie 2009
Na obiekcie 2010
Straże, Służby, Inspekcje
Straż Pożarna
Policja
Służba zdrowia
Sanepid
Ochotnicze Straże Pożarne
OSP Bęczyn
OSP Brzezinka
OSP Brzeźnica
OSP Chrząstowice
OSP Kopytówka
OSP Łączany
OSP Marcyporęba
OSP Sosnowice
OSP Tłuczań
OSP Paszkówka
Odznaczenia
Korporacyjne

Za zasługi dla pożarnictwa
Złoty znak związku OSP RP
Wysługa lat.
Honorowy im. B.Chomicza.
Strażak wzorowy.

Państwowe

Za zasługi za dzielność.
Za ofiarność i odwagę.
Ekwiwalent OSP
Zarządzenie
Wniosek
Imprezy masowe

Imprezy masowe


________________________________________

Z dniem 1 sierpnia 2009 r. obowiązuje ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz. U. 2009 nr 62 poz. 504).

Procedura ubiegania się o pozwolenie Wójta Gminy Brzeźnica na przeprowadzenie imprezy masowej.

________________________________________


Pamiętaj!!! Impreza masowa to taka impreza: sportowa lub artystyczno – rozrywkowa, którą organizując na stadionie lub innym obiekcie otwartym (niebędącym budynkiem) organizator udostępnia zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz ochrony przeciwpożarowej miejsc nie mniej niż 1000. Natomiast jeżeli imprezę masową organizator organizuje w hali sportowej lub innym budynku, udostępniając zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz ochrony przeciwpożarowej miejsc nie mniej niż 500 (dla imprez masowych o charakterze rozrywkowo – artystycznym) lub mniej niż 300 (dla imprez o charakterze sportowym).

Uwaga!!!
Zdefiniowanie w ustawie imprezy masowej odbywa się na stwierdzeniu, że organizator udostępnia miejsce dla osób np. nie mniej niż 1000.

Wójt Gminy Brzeźnica jest organem wydającym zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej odbywającej się na terenie Gminy Brzeźnica.

TERMINY:
• Organizator występuje w terminie nie później niż 30 dni przed planowanym rozpoczęciem imprezy do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach, Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach, Kierownika Pogotowia Ratunkowego w Wadowicach oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach.

• Organizator występuje w terminie nie później niż 30 dni przed planowanym rozpoczęciem imprezy do Wójta Gminy Brzeźnica z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

WNIOSEK:
Do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej do Wójta Gminy Brzeźnica załączamy:
• Graficzny plan obiektu na którym ma być przeprowadzona impreza ze szczegółowym opisem zawierającym:
- oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
- oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
- oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
- informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów.
• Informację o:
- liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,
- przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
- liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej

• Informację o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i data wydania zaświadczenia o ukończeniu kursów dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprezy masowej – a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i data wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia.
• Informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej – w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka.
• Informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk.

Dodatkowo organizator dołącza do wniosku niezwłocznie po ich otrzymaniu opinie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach, Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach, Kierownika Pogotowia Ratunkowego w Wadowicach, Inspektora Sanitarnego w Wadowicach oraz Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej. Dostarcza te opinie oraz instrukcję – niezwłocznie – jednakże, nie później niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem imprezy masowej.

Dodatkowo Wójt Gminy Brzeźnica może zażądać od organizatora np. kopii aktualnych protokołów z kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,poz. 1118, z późn. zm.4) oraz dokument potwierdzający zawarcie umowy na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom w niej uczestniczącym.

Wójt Gminy Brzeźnica wydaje zezwolenie albo odmawia wydania zezwolenia nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy masowej.

KONTROLE:

• Organy wydające opinie o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach kontroluje obiekt / teren organizacji imprezy przed wydaniem w/w opinii oraz w trakcie jej trwania.
• Wójt Gminy Brzeźnica może kontrolować zgodność przebiegu imprezy masowej z warunkami określonymi w zezwoleniu.

UWAGA!!!
Organizator organizujący imprezę odpowiada za zdrowie, życie oraz mienie osób uczestniczących w niej. Nawet najbardziej wzniosły cel dla jakiego organizator organizuje daną imprezę – nie zwalnia z obowiązków wynikających z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz. U. 2009 nr 62 poz. 504).

Kto organizuje imprezę masową bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu albo przeprowadza wbrew wydanemu zakazowi, podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.


Podinspektor dnia marca 13 2012 08:45:59 · Drukuj
Wirus A/H1N1
Definicja przypadku
Info dla lekarzy
Infolinia
Właściciele pojazdów
Warto wiedzieć
Numery alarmowe
I.C.E
Dlaczego nie wypalać
Gdzie jeździć quadem
Oznakowanie wozów straży
Badania lekarskie dh OSP
Jazda na sygnale
Imprezy masowe
Informator - UWAGA....
...Huragany
...Powódź
...Gradobicie
...Pożar
...Śnieżyce
...Upały
...Uwolnienia TŚP
...Katastrofy budowlane
...Jak żyć bezpiecznie...
...Włamywacze...

...Co Policja powinna wiedzieć

Ważne strony


DOZA HUMORU
Do sypialni wpada Kowalski i woła do leżącej w łóżku żony:
- Ubieraj się szybko! Pożar!
Z szafy słychać przerażony męski głos:
- Meble! Ratujcie meble!